Odlarföreningen Årstablomman

Odlarföreningen Årstablommans ordningsregler


BESLUTADE VID ÅRSMÖTET 2007, VARVID TIDIGARE REGLER UPPHÄVDES.


Reviderade med de riktlinjer som Fritids- och naturvårdsnämnden antog den 8 mars 2011, och som ska gälla för alla odlingsområden som Uppsala kommun upplåter mark till. Reviderad vid årsmöte 2014 och 2015.


§ 1

Utöver nedanstående regler gäller det som i jordabalken är föreskrivet om lägenhetsarrende.


§ 2

Medlem är skyldig enligt föreningens arrendekontrakt med Uppsala kommun att under arrendetiden mot skälig ersättning avstå från mark som Uppsala kommun behöver ta i anspråk för allmänt ändamål, t ex för reparationer av i mark befintliga eller framdragande av nya ledningar.


§ 3

Avgift för att arrendera lott beslutas vid föreningens årsmöte. Avgiften skall inbetalas till föreningens plusgirokonto 491 04 22-7 senast den 30 september för nästkommande år, för nästkommande år.


Deponeringsavgift beslutas vid föreningens årsmöte. Denna ska för nya medlemmar inbetalas senast 14 dagar efter kontraktsdatum. Depositionsavgift återbetalas då medlem säger upp medlemsskapet under förutsättningen att styrelsen anser att lott iordningsställts enligt § 7 nedan.


§ 4

Odlingslotten är avsedd för hobbymässig odlingsverksamhet.


§ 5

Medlem är skyldig att hålla odlingslotten i städat och vårdat skick.


Träd får inte planteras på odlingslotten.


§ 6

Rätten att arrendera är enligt bestämmelserna i jordabalken förverkad och föreningen därmed berättigad att säga upp avtalet med omedelbar verkan

- om medlem inte betalar arrende eller depositionsavgift en månad efter förfallodagen,


- om medlem gör sig skyldig till vanvård av odlingslotten,


- om medlem inte betalar beslutad avgift t ex för uteblivande vid arbetsdag eller


- om medlem använder odlingslotten eller del därav till annat ändamål än odling.


Vid förverkande av arrenderätten äger medlem inte rätt att återfå depositionsavgift eller avgift för arrendet.


§ 7

Odlingslott skall hållas fri från ogräs och skall brukas så att den ger ett vårdat intryck.


Lott skall vara städad och iordningsställd senast den 15 maj och till hösten vara iordningsställd före den 15 oktober.


§ 8

Buskar eller andra höga växter får inte planteras så att olägenhet uppstår för grannarna.


§ 9

För bränning av avfall skall kommunens medgivande inhämtas. I regel tillåts eldning endast de sista två veckorna i april och de två sista veckorna i oktober.


§ 10

Odlingslott får inte användas som upplags- och/eller avstjälpningsplats.


Taggtråd eller staket får inte sättas upp.


Hundar och katter får tas med till området om de hålls i band.


§ 11

Träd och buskar som finns i anslutning till området får inte avverkas eller skadas.


§ 12

Hushållsavfall får inte lämnas inom området utan skall tas med hem.


§ 13

Byggförbud råder på området.


På jordlotten får dock finnas en enkel verktygslåda och drivbänk. Drivbänken får ej vara större än 10 m2 och ej högre än 1,5 meter.


Glas får ej användas.


Staket får ej överstiga 1,1 meter. Eventuell spaljé (motsvarande) skall byggas så att den gör ett prydligt intryck och väl smälter in i området.


§ 14

Vattning med slang skall i regel göras manuellt – dvs vattning med vattenspridare som lämnas utan tillsyn får inte ske.


§ 15

Kommunen arrenderar ut mark till föreningen som i sin tur upplåter de enskilda lotterna med nyttjanderätt till sina medlemmar. Tilldelningen av odlingslotter sköts av föreningen vilken administrerar köerna.


Så länge kö finns får max två stycken lotter upplåtas och nyttjas per hushåll.


§ 16

Odlingslottsområden i Uppsala kommun skall vara öppna och tillgängliga för allmänheten.


Föreningen ansvarar för att området i sin helhet inklusive outhyrda lotter och eventuella omgärdande häckar och staket ser prydliga ut.


§ 17

Medlem i föreningen tillåts låna ut sin lott under ett år till annan medlem eller släkting/kamrat under förutsättning att lotten sköts i enlighet med föreningens stadgar och ordningsregler. Varje enskilt fall skall skriftligen godkännas av styrelsen.


Uppsala 2015-05-25


StyrelsenÅrstablomman 1985-2019 | Plusgironummer 491 04 22-7